یادگیری نیمه نظارتی

وقتی برای بهبود دقت یادگیری، ماشین را با داده های برچسب دار و بدون برچسب گیج می‌کنیم