یادگیری نیمه نظارتی

وقتی برای بهبود دقت یادگیری، ماشین را با داده های برچسب دار و بدون برچسب گیج می‌کنیم

تفاوت یادگیری خودنظارتی و نیمه نظارتی

 

از انواع یادگیری است که جهت بهبود دقت یادگیری، داده های برچسب دار و طبقه بندی شده و داده های بدون برچسب و طبقه بندی نشده همزمان استفاده میشوند. درباره تفاوت یادگیری خودنظارتی و نیمه نظارتی بیشتر بخوانید.