بهینه سازی آزمایشگاه ها
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی

بهینه سازی آزمایشگاه هایی که با زیست‌مولکول‌های فاسدشدنی سر و کار دارند

گروهی از محققان به سرپرستی هاروکا اوزاکی (استادیار مؤسسه‌ی پژوهشی هوش مصنوعی دانشگاه سوکوبا) و کویچی تاکاهاشی (مؤسسه‌ی پژوهشی RIKEN) با تکیه بر الگوریتم‌های ...