روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی
کاربردهای هوش مصنوعی

فناوری هوش مصنوعی به ۲۰ روش می‌تواند روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی را دگرگون کند

فناوری AI می‌تواند روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی را دگرگون کند. تمامی فناوری‌هایی که ماشین‌ها را قادر می‌سازند تکالیف شناختی را، همچون دیدن، ...