الگوریتم AlphaFold
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی

الگوریتم AlphaFold: راهکاری برای چالش ۵۰ ساله‌ی زیست‌شناسی

پروتئین‌ها عنصری ضروری برای حیات و زیربنای تمامی کارکردهای آن هستند. پروتئین‌ها مولکول‌های بزرگ و پیچیده‌ای هستند که از زنجیره‌های آمینواسید ساخته شده‌اند. ...