عوامل رونویسی
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی

عوامل رونویسی متصل‌شونده و کاربرد شبکه‌های عصبی عمیق در شناسایی ویژگی‌های مرتبط

تیمی از پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیگو، یک سیستم مبتنی بر شبکه های عصبی عمیق ساخته‌اند؛ این سیستم می‌تواند ویژگی‌هایی را شناسایی کند که ...