یادگیری با نظارت

جایی که ماشین تابعی از ورودی به خروجی را یاد می‌گیرد، همان A to B مپینگِ خودمان

ناوبری پست ها