یادگیری تقویتی

مقالاتی برای تقویتِ یادگیری تقویتی

 

یادگیری تقویتی الگوریتم‌ها و روش‌هایی را توسعه داده که براساس آنها، سیستم‌های هوشمند بتوانند، تعاملات خود با یک محیط پویا را از طریق سعی و خطا بهینه نمایند. ایده بنیادی یادگیری تقویتی بر این اصل استوار است که اگر عملی منجر به بهبود عملکرد گردد میل به انجام آن عمل تشدید یا تقویت میگردد. درباره یادگیری تقویتی بیشتر بخوانید.

ناوبری پست ها