جستجو
Generic filters
Filter by دسته‌ها
آموزش هوش مصنوعی و انواع آن
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی
اصول هوش مصنوعی
پایتون و ابزارهای یادگیری عمیق
کتابخانه‌ های یادگیری عمیق
یادگیری با نظارت
یادگیری بدون نظارت
یادگیری تقویتی
یادگیری عمیق
یادگیری نیمه نظارتی
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی
بینایی ماشین
پردازش زبان طبیعی
پردازش گفتار
چالش‌های عملیاتی
داده کاوی و بیگ دیتا
رایانش ابری و HPC
سیستم‌‌های امبدد
علوم شناختی
دیتاست
اخبار
رسانه‌ها
آموزش پردازش زبان طبیعی
آموزش علوم داده
اینفوگرافیک
پادکست
ویدیو
رویدادها
کاربردهای هوش مصنوعی
کسب‌و‌کار
تحلیل بازارهای هوش مصنوعی
کارآفرینی
هوش مصنوعی در ایران
هوش مصنوعی در جهان
 مدل‌سازی داده‌های جدولی، بررسی شانس تحصیل در دانشگاه تحصیلات تکمیلی

مدل‌سازی داده‌های جدولی، بررسی شانس تحصیل در دانشگاه تحصیلات تکمیلی

هدف از انجام تحلیل پیش‌رو این است که مهم‌ترین عواملی را که بر راه‌یابی دانش‌آموزان به دانشکده تحصیلات تکمیلی تأثیر دارند برررسی کنیم و مدلی که با بیشترین نرخ دقت می‌تواند شانس دانش‌آموزان را برای دریافت پذیرش از سوی دانشکده تحصیلات تکمیلی پیش‌بینی کند، انتخاب کنیم.

من برای انجام پروژه پیش‌رو از دیتاست Graduates Admission 2 استفاده خواهم کرد که بر روی وب‌سایت Kaggle در دسترس است و  از دیتاست UCLA Admissions الهام گرفته است.

بارگذاری کتابخانه‌های مورد نیاز

#import required libraries
from pandas.api.types import is_string_dtype, is_numeric_dtype, is_categorical_dtype
from fastai.tabular.all import *
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import mean_squared_error
from IPython.display import Image, display_svg, SVG
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import numpy as np

تحلیل کاوشگرانه داده‌

پیش از هر چیز باید فایل csv را در Pandas DataFrame بارگذاری کنیم و ستون‌هایی را که به آن‌ها نیاز نداریم حذف کنیم:

#load csv into Pandas dataframes
data_df = pd.read_csv('../input/graduate-admissions/Admission_Predict_Ver1.1.csv')

#drop the serial no. of the students as we dont need it 
data_df.drop('Serial No.', axis = 1, inplace = True)

سپس برای درک بهتر داده‌ها و تشخیص الگوهای موجود در داده‌ها باید عملیات EDA را انجام دهیم.

برای نشان دادن همبستگی میان متغیرها می‌توانیم یک هیت‌مپ رسم کنیم:

corr = data_df.corr()

#plot correlation matrix heatmap
hm = sns.heatmap(data = corr, annot = True, cmap = sns.color_palette("flare", as_cmap=True)
)
هیت‌مپ ماتریس
هیت‌مپ ماتریس همبستگی

با نگاهی به هیت‌مپ ماتریس همبستگی متوجه می‌شویم میان تمامی متغیرها و شانس پذیرش در دانشکده تحصیلات تکمیلی همبستگی مثبتی برقرار است و نمره CGPA، GRE و تافل بیشترین همبستگی را با شانس پذیرش در دانشکده تحصیلات تکمیلی دارند.

برای مصورسازی داده‌ها، نمودار نقطه‌ای شانس پذیرش در دانشکده تحصیلات تکمیلی و متغیرها را ترسیم می‌کنیم:

#plot scatter plots of Chance of Admission to each of the variables
column_names = list(data_df.columns)
column_names.pop(-1)

fig = plt.figure(figsize = (20,10))
fig.subplots_adjust(hspace=0.4, wspace=0.4)
for i in range(0, len(column_names)):
  ax = fig.add_subplot(2, 4,i+1)
  sns.scatterplot(x = data_df[column_names[i]], y = data_df['Chance of Admit '], hue = data_df[column_names[i]] )

مصورسازی داده‌ها

همان‌گونه که در نمودارهای فوق مشاهده می‌کنید، رابطه نمرات CGPA، تافل و GRE و شانس پذیرش در دانشکده خطی است. دانشجویانی که در دانشگاه‌هایی با رتبه بالاتر (ranking) مشغول به تحصیل بوده‌اند، شانس بیشتری برای پذیرش در مقطع تحصیلات تکمیلی دارند. دانشجویانی که انگیزه‌نامه (SOP) و توصیه‌نامه‌های (LOR) بهتری دارند، برای پذیرش در مقطع تحصیلات تکمیلی نیز شانس بیشتری دارند. علاوه بر این، دانشجویانی که سابقه پژوهشی دارند نیز شانس بالایی برای پذیرش در این مقطع دارند.

[irp posts=”۲۰۹۵۴″]

مدل‌سازی

برای انجام این پروژه، سه مدل‌ را برازش می‌کنیم: مدل رگرسیون خطی چندگانه، جنگل تصادفی و شبکه عصبی. علاوه بر این تلاش می‌کنیم مدل‌ها را با یکدیگر ترکیب کنیم تا یک مدل دقیق‌تر به دست آوریم. برای ارزیابی داده‌ها از معیار خطای میانگین مربعات (MSE) کمک خواهیم گرفت. هرچه MSE کمتر باشد، مدل دقیق‌تر است.

پیش از برازش مدل‌های یادگیری ماشین، دیتاست را به دو بخش، دیتاست آموزشی و آزمایشی، تقسیم می‌کنیم:

#split our data into train and test data
Y = data_df['Chance of Admit ']
X = data_df.drop(columns = {'Chance of Admit '})

X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2)

رگرسیون خطی

برای برازش مدل رگرسیون خطی OLS بر روی داده‌ها از کتابخانه statsmodel استفاده خواهیم کرد ، زیرا کتابخانه statsmodel اطلاعات بیشتری در مورد مدل در اختیار ما می‌گذارد، اما نتایج هر دو کتابخانه یکسان خواهد بود.

در نهایت مدل زیر را بدون هیچ عبارت تعاملی (interaction terms) برازش می‌کنیم:

شانس پذیرش = beta_0 + beta_1 * GRE نمره + beta_2 * TOEFL نمره + beta_3 * رتبه دانشگاه + beta_4 * SOP + beta_5 * LOR + beta_6 * CGPA + beta_7 * سابقه پژوهشی

#fit a multiple linear regression model using statsmodels

#add a constant
X1_train = sm.add_constant(X_train)
X1_test = sm.add_constant(X_test)

#fit model
model = sm.OLS(Y_train, X1_train).fit()
predictions = model.predict(X1_test)

print_model = model.summary()
print(print_model)

#i used statsmodels as it provides additional insights about the model but both would work perfectly fine
#below is the code for fitting with sklearn
"""
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# with sklearn
regr = linear_model.LinearRegression()
regr.fit(X_train, Y_train)

"""

خروجی کد بالا:

خروجی کتابخانه statsmodel
خروجی کتابخانه statsmodel

با نگاهی به خروجی فوق متوجه می‌شویم R۲ مدل برابر با ۸۲۱/۰ است و به این معنا است که مدل به خوبی بر روی داده‌ها برازش شده است. همانگونه که مشاهده می‌کنید، ضریب رتبه دانشگاه و SOP زیاد نیست و مقدار پی (p-value) آن‌ها به ترتیب برابر با ۵۴۱/۰ و ۷۲۱/۰ است. MSE مدل بر روی دیتاست آزمایشی برابر با ۰۰۳۷۰۵/۰ بود. در صورتی که متغیرهای کم اهمیت‌تر را حذف کنیم، MSE مدل افزایش (۰۰۳۷۷۳/۰) و مجذور R آن کاهش می‌یابد.

توجه داشته باشید که در عمل و زمانی‌که دقت مدل فقط کمی کاهش پیدا می‌کند، ساده‌ترین مدل را انتخاب می‌کنیم، به این دلیل که تفسیر مدل‌های ساده آسان‌تر است.

جنگل تصادفی

من برای برازش مدل جنگل تصادفی بر روی داده‌ها از کتابخانه sklearn استفاده خواهم کرد:

forest = RandomForestRegressor(n_estimators=1100,max_depth =6 ,max_features = 0.5)
forest.fit(X_train, Y_train)
predictions_rf = forest.predict(X_test)

#calculate the mean squared error 
mean_squared_error(predictions_rf, Y_test)

پس از برازش مدل جنگل تصادفی، علاوه بر اینکه می‌خواهیم بدانیم مدل چه اندازه دقت دارد، می‌خواهیم بدانیم که چگونه پیش‌بینی می‌کند. اهمیت ویژگی به ما کمک می‌کند اطلاعاتی در این خصوص به دست آوریم.

def rf_feat_importance(m, df):
  return pd.DataFrame({'cols':df.columns, 'imp':m.feature_importances_}
            ).sort_values('imp', ascending=False)

#check most important features
fi = rf_feat_importance(forest, X_train)

def plot_fi(fi):
  return fi.plot('cols', 'imp', 'barh', figsize=(12,7), legend=False)

plot_fi(fi);

نمودار اهمیت ویژگی
نمودار اهمیت ویژگی

با نگاهی به نمودار بالا متوجه می‌شویم، ویژگی‌هایی همچون CGPA، نمره GRE و تافل اهمیت زیادی برای مدل دارند و در مقابل ویژگی‌هایی همچون سابقه پژوهشی و LOR اهمیت کمتری برای مدل دارند. با توجه به اینکه مقدار اهمیت ویژگی هیچ یک از ویژگی‌ها خیلی پایین نیست، کماکان می‌توانیم این ویژگی‌ها را در مدل حفظ کنیم.

MSE مدل جنگل تصادفی بر روی دیتاست آزمایشی برابر با ۰۰۳۹۲۲/۰ بود.

[irp posts=”۱۴۰۹۶″]

شبکه عصبی

من برای برازش شبکه عصبی بر روی داده‌ها از کتابخانه FastAI استفاده می‌کنم که بر اساس PyTorch ساخته شده است. برای انجام این کار باید عملیات پیش‌پردازش داده‌ها را بر روی داده‌ها انجام دهیم و برای تغذیه داده‌ها به شبکه عصبی dataloaderهایی ایجاد کنیم. برای کار کردن با متغیرهای گسسته و پیوسته می‌توانیم از تابع fastai یعنی cont_cat_split() کمک بگیریم؛ این تابع به صورت خودکار متغیرهای گسسته و پیوسته را تقسیم می‌کند. توجه داشته باشد که این تابع “SOP” را ،که یک متغیر گسسته است، با متغیر پیوسته اشتباه می‌گیرد زیرا مقدار آن ۵/۰ است.

train_df = X_train
test_df = X_test
train_df = train_df.join(Y_train)
test_df = test_df.join(Y_test)

#split the variables into continuous variables and categorical variables using fastai's factory method
cont_nn,cat_nn = cont_cat_split(train_df, dep_var='Chance of Admit ')

اکنون می‌توانیم dataloaderها را ایجاد کنیم:

#create dataloaders
procs_nn = [Categorify, FillMissing, Normalize]
to_nn = TabularPandas(train_df, procs_nn, cat_nn, cont_nn, y_names='Chance of Admit ',splits = RandomSplitter(valid_pct=0.4)(range_of(train_df))
)
dls = to_nn.dataloaders()

پس از ساخت dataloaderها می‌توانیم در FastAI یک learner جدولی ایجاد کنیم:

#create tabular learner
learn = tabular_learner(dls, y_range=(0.3,1),n_out=1, 
loss_func=F.mse_loss)

سپس می‌توانیم با استفاده از  fit_one_cycleمدل را ۱۵ مرحله (epoch) آموزش دهیم و نتایج را مشاهده کنیم:

learn.lr_find()

دانشگاه تحصیلات تکمیلی

learn.fit_one_cycle(15, 1e-2)

تحصیلات تکمیلی

MSE شبکه عصبی بر روی دیتاست آزمایشی برابر با ۰۰۳۷۴۴/۰ بود.

test_df.drop(['Chance of Admit '], axis=1, inplace=True)
dl = learn.dls.test_dl(test_df)

preds = learn.get_preds(dl=dl)

#convert the predictions into a list
y = []
for i in range(0,len(Y_test)):
  x = preds[0][i].tolist()
  y += x
  
mean_squared_error(y,Y_test)

ادغام

مدل‌های رگرسیون خطی، جنگل تصادفی و شبکه عصبی هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که این سه مدل را در کنار یکدیگر قرار دهیم و یک مدل دقیق‌تر بسازیم. روش‌های زیادی برای انجام این کار وجود دارد اما ما روش ساده‌تر را انتخاب می‌کنیم و میانگین پیش‌بینی‌های این سه مدل را به دست می‌آوریم:

ens_preds = (predictions + predictions_rf + y) /3
mean_squared_error(ens_preds, Y_test)

در نتیجه ترکیب مدل‌ها، MSE بر روی دیتاست آزمایشی ۰۰۳۶۰۷/۰  خواهد بود که از MSE‌هایی که مدل‌ها به صورت جداگانه بر روی دیتاست آزمایشی به دست آوردند، بهتر است.

چکیده

دانشگاه

به نظر می‌رسد عملکرد رگرسیون خطی نسبت به شبکه عصبی و جنگل تصادفی بهتر بوده و این به این معناست که مدل‌های پیچیده لزوماً نتایج خوبی به همراه ندارند. با این حال، نتیجه ترکیب مدل‌ها با هم بهتر از نتایج این سه مدل به صورت جداگانه بود.

برای دانلود کد به Github مراجعه کنید.

مقاله ما چطور بود؟

میانگین امتیاز / ۵. تعداد ارا :

مطالب پیشنهادی مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.