40 گام به سوی آینده‌ای هوشمند - مجموعه وبینارهای رایگان در حوزه هوش مصنوعی
Filter by دسته‌ها
chatGTP
آموزش هوش مصنوعی و انواع آن
آموزش‌های پایه‌ای هوش مصنوعی
اصول هوش مصنوعی
پایتون و ابزارهای یادگیری عمیق
کتابخانه‌ های یادگیری عمیق
یادگیری با نظارت
یادگیری بدون نظارت
یادگیری تقویتی
یادگیری عمیق
یادگیری نیمه نظارتی
آموزش‌های پیشرفته هوش مصنوعی
بینایی ماشین
پردازش زبان طبیعی
پردازش گفتار
چالش‌های عملیاتی
داده کاوی و بیگ دیتا
رایانش ابری و HPC
سیستم‌‌های امبدد
علوم شناختی
دیتاست
اخبار
تیتر یک
رسانه‌ها
آموزش پردازش زبان طبیعی
آموزش علوم داده
اینفوگرافیک
پادکست
ویدیو
رویدادها
کاربردهای هوش مصنوعی
کسب‌و‌کار
تحلیل بازارهای هوش مصنوعی
کارآفرینی
هوش مصنوعی در ایران
هوش مصنوعی در جهان
 بردار کلمات و راهنمای استفاده از آن با gensim و keras

بردار کلمات و راهنمای استفاده از آن با gensim و keras

در نوشتار حاضر با انواع بردار کلمات، نحوه‌ی ایجاد آنها در پایتون و بکارگیری‌شان به همراه شبکه‌های عصبی در keras آشنا خواهید شد. روش‌های پردازش زبان طبیعی برای مدتی طولانی از مدل vectorspace برای نمایش کلمات استفاده می‌کردند. بردارهای رمزگذاری‌شده‌ی وان-هات به طور متداول به کار برده می‌شوند. البته روش «سبد واژگان» نیز عملکرد بسیار موفقی در بسیاری از امور داشته است. به تازگی، روش‌های جدیدی برای نمایش کلمات در vectorspace پیشنهاد شده و شاهد ارتقای عملکرد چشمگیری در بسیاری از امور پردازش زبان طبیعی بوده‌ایم. جزئیات این روش‌ها به همراه چگونگی ساخت بردارها در پایتون در نوشتار حاضر توضیح داده خواهد شد.

words vector

سبد واژگان پیوسته

مفهوم اصلی این ابزار در فرضیه توزیع نهفته است که بیان می‌دارد: «معنای کلمه از واژه‌های کناریِ آن قابل استنباط است.» از این رو، سبد واژگان پیوسته قصد دارد از بافت کلمات برای پیش‌بینی احتمال بکارگیری کلمات استفاده کند.

واژگان پیوسته در بردار کلمات

تصویر فوق، مدل CBOW ساده‌ای با یک کلمه نشان می‌دهد. پس، ورودی عبارت است از واژه بافت رمزگذاری شده وان‌هات و اندازه پنهان NN و اندازه کلمه VV. پس از اینکه این شبکه کوچک آموزش دید، ستون‌های W^\primeW′ می‌تواند بردار NN بُعدی را برای همه کلمات نشان دهد. بردار کلمات به این طریق به کار برده می‌شود.

هدف ساختن بردار برای یک کلمه هم همین است که نشان دهیم یک کلمه از نظر معنایی چقدر و از چه ابعادی به دیگر کلمات شبیه است. با همین ایده‌ی ساده می‌توانید بردارهای کلمه‌ی خودتان را بسازید. به عنوان مثال می‌توانید برای هر کلمه‌ی منحصر‌به‌فرد متن را جستجو کنید و مثلا دو کلمه قبل و دو کلمه بعدش را ثبت کرده و نهایتا برای کلماتتان یک جدول هم‌رخداد بسازید.

بارگذاری دیتاست

دیتاست ما از دوره مسابقات «Toxic Comment Classification Challenge» به دست آمده است. در این مسابقات افراد موظف‌اند مدل چندجانبه‌ای بسازند که قادر به شناسایی انواع مختلفی از مسائل مثل تهدیدها، توهین‌ها، نفرت هویتی و محتوای نامناسب باشد. در ابتدا به پیش‌پردازشِ کامنت‌ها و آموزش بردار کلمات می‌پردازیم. سپس، لایه تعبیه‌گذاری keras را با بردار کلماتِ از پیش آموزش‌یافته به اجرا در آورده و عملکرد آن را با فرایند تعبیه تصادفی مقایسه می‌کنیم. شبکه حافظه بلند کوتاه‌مدت نیز در این راستا به کار برده می‌شود.

import pandas as pd
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt
plt.style.use("ggplot")
path = 'data/'

TRAIN_DATA_FILE = path + 'train.csv'
TEST_DATA_FILE = path + 'test.csv'
train_df = pd.read_csv(TRAIN_DATA_FILE)
test_df = pd.read_csv(TEST_DATA_FILE)
train_df.head(10)

جدول مربوط به بردار کلمات

پیش‌پردازش متن

حال، نوبت به پردازش کامنت‌ها رسیده است. برای انجام این کار، “URL”را جایگزین URLها و “IPADDRESS” را جایگزین آدرس‌های IP می‌کنیم. سپس، متن را توکن بندی کرده و با حروف کوچک می‌نویسیم.

########################################
## process texts in datasets
########################################
print('Processing text dataset')
from nltk.tokenize import WordPunctTokenizer
from collections import Counter
from string import punctuation, ascii_lowercase
import regex as re
from tqdm import tqdm

# replace urls
re_url = re.compile(r"((http|https)\:\/\/)?[a-zA-Z0-9\.\/\?\:@\-_=#]+\
          .([a-zA-Z]){2,6}([a-zA-Z0-9\.\&\/\?\:@\-_=#])*",
          re.MULTILINE|re.UNICODE)
# replace ips
re_ip = re.compile("\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}")

# setup tokenizer
tokenizer = WordPunctTokenizer()

vocab = Counter()

def text_to_wordlist(text, lower=False):
  # replace URLs
  text = re_url.sub("URL", text)
  
  # replace IPs
  text = re_ip.sub("IPADDRESS", text)
  
  # Tokenize
  text = tokenizer.tokenize(text)
  
  # optional: lower case
  if lower:
    text = [t.lower() for t in text]
  
  # Return a list of words
  vocab.update(text)
  return text

def process_comments(list_sentences, lower=False):
  comments = []
  for text in tqdm(list_sentences):
    txt = text_to_wordlist(text, lower=lower)
    comments.append(txt)
  return comments


list_sentences_train = list(train_df["comment_text"].fillna("NAN_WORD").values)
list_sentences_test = list(test_df["comment_text"].fillna("NAN_WORD").values)

comments = process_comments(list_sentences_train + list_sentences_test, lower=True)
پردازش دیتاست متن


100%|██████████| 312735/312735 [00:17<00:00, 18030.28it/s]
print("The vocabulary contains {} unique tokens".format(len(vocab)))

مدل‌سازیِ بردار کلمات با Gensim

اکنون، آماده‌ی آموزش بردار کلمات هستیم. کتابخانه‌ی genism در پایتون مورد استفاده قرار می‌گیرد که از دسته‌های مختلفی برای امور پردازش زبان طبیعی پشتیبانی می‌کند.

from gensim.models import Word2Vec
model = Word2Vec(comments, size=100, window=5, min_count=5, workers=16, sg=0, negative=5)
word_vectors = model.wv
print("Number of word vectors: {}".format(len(word_vectors.vocab)))

تعداد بردار کلمات: 70056

اجازه دهید بینیم آیا بردار کلماتی که به لحاظ معنایی منطقی باشند، آموزش داده‌ایم؟

model.wv.most_similar_cosmul(positive=['woman', 'king'], negative=['man'])
[('prince', 0.9849334359169006),
 ('queen', 0.9684107899665833),
 ('princess', 0.9518582820892334),
 ('bishop', 0.9380313158035278),
 ('duke', 0.9368391633033752),
 ('duchess', 0.9353090524673462),
 ('victoria', 0.920809805393219),
 ('mary', 0.9180552363395691),
 ('mayor', 0.912704348564148),
 ('prussia', 0.9100297093391418)]

خب، شرایط تا بدین جای کار خوب به نظر می‌رسد. اکنون، می‌توان سراغ مدل طبقه‌بندی متن بعدی رفت.

تعبیه‌گذاری در keras

در ابتدا، باید کامنت‌های توکن بندی  شده را با طول معینی برش یا pad بدهیم.

MAX_NB_WORDS = len(word_vectors.vocab)
MAX_SEQUENCE_LENGTH = 200
from keras.preprocessing.sequence import pad_sequences

word_index = {t[0]: i+1 for i,t in enumerate(vocab.most_common(MAX_NB_WORDS))}
sequences = [[word_index.get(t, 0) for t in comment]
       for comment in comments[:len(list_sentences_train)]]
test_sequences = [[word_index.get(t, 0) for t in comment] 
         for comment in comments[len(list_sentences_train):]]

# pad
data = pad_sequences(sequences, maxlen=MAX_SEQUENCE_LENGTH, 
           padding="pre", truncating="post")
list_classes = ["toxic", "severe_toxic", "obscene", "threat", "insult", "identity_hate"]
y = train_df[list_classes].values
print('Shape of data tensor:', data.shape)
print('Shape of label tensor:', y.shape)

test_data = pad_sequences(test_sequences, maxlen=MAX_SEQUENCE_LENGTH, padding="pre",
             truncating="post")
print('Shape of test_data tensor:', test_data.shape)
Using TensorFlow backend.


Shape of data tensor: (159571, 200)
Shape of label tensor: (159571, 6)
Shape of test_data tensor: (153164, 200)

حالا، سرانجام ماتریس تعبیه را ایجاد می‌کنیم. این ماتریس در اختیار لایه تعبیه keras قرار خواهد گرفت. می‌توانید از همان کد برای اجرای فرایند تعبیه با Glove یا سایر بردار کلماتِ از پیش آموزش دیده استفاده کنید.

WV_DIM = 100
nb_words = min(MAX_NB_WORDS, len(word_vectors.vocab))
# we initialize the matrix with random numbers
wv_matrix = (np.random.rand(nb_words, WV_DIM) - 0.5) / 5.0
for word, i in word_index.items():
  if i >= MAX_NB_WORDS:
    continue
  try:
    embedding_vector = word_vectors[word]
    # words not found in embedding index will be all-zeros.
    wv_matrix[i] = embedding_vector
  except:
    pass    

تنظیم رده بندی برای دادگان کامنت

from keras.layers import Dense, Input, CuDNNLSTM, Embedding, Dropout,SpatialDropout1D, Bidirectional
from keras.models import Model
from keras.optimizers import Adam
from keras.layers.normalization import BatchNormalization

باید از شبکه حافظه بلند کوتاه‌مدت با دراپ‌اوت و نرمال‌سازی دسته‌ای استفاده کرد. توجه داشته باشید که keras با روش CUDA به اجرا در می‌آید که سریع‌تر از حالت معمول در GPU اجرا می‌شود.

wv_layer = Embedding(nb_words,
           WV_DIM,
           mask_zero=False,
           weights=[wv_matrix],
           input_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH,
           trainable=False)

# Inputs
comment_input = Input(shape=(MAX_SEQUENCE_LENGTH,), dtype='int32')
embedded_sequences = wv_layer(comment_input)

# biGRU
embedded_sequences = SpatialDropout1D(0.2)(embedded_sequences)
x = Bidirectional(CuDNNLSTM(64, return_sequences=False))(embedded_sequences)

# Output
x = Dropout(0.2)(x)
x = BatchNormalization()(x)
preds = Dense(6, activation='sigmoid')(x)

# build the model
model = Model(inputs=[comment_input], outputs=preds)
model.compile(loss='binary_crossentropy',
       optimizer=Adam(lr=0.001, clipnorm=.25, beta_1=0.7, beta_2=0.99),
       metrics=[])
hist = model.fit([data], y, validation_split=0.1,
         epochs=10, batch_size=256, shuffle=True)
Train on 143613 samples, validate on 15958 samples
Epoch 1/10
143613/143613 [==============================] - 15s 103us/step - loss: 0.1681 - val_loss: 0.0551
Epoch 2/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0574 - val_loss: 0.0502
Epoch 3/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0522 - val_loss: 0.0486
Epoch 4/10
143613/143613 [==============================] - 14s 96us/step - loss: 0.0501 - val_loss: 0.0466
Epoch 5/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0472 - val_loss: 0.0464
Epoch 6/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0460 - val_loss: 0.0448
Epoch 7/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0448 - val_loss: 0.0448
Epoch 8/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0438 - val_loss: 0.0453
Epoch 9/10
143613/143613 [==============================] - 14s 98us/step - loss: 0.0431 - val_loss: 0.0446
Epoch 10/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0425 - val_loss: 0.0454

حال نوبت به مقایسه زیان آموزش و زیان اعتبارسنجی رسیده است.

history = pd.DataFrame(hist.history)
plt.figure(figsize=(12,12));
plt.plot(history["loss"]);
plt.plot(history["val_loss"]);
plt.title("Loss with pretrained word vectors");
plt.show();

pretrained word vectors

به نظر می‌رسد زیان رو به کاهش است، اما کماکان می‌توان به عملکردی بهتر از این دست یافت. می‌توانید به طور دلخواه از روش‌های تعبیه، دراپ اوت و معماری شبکه استفاده کنید. اکنون، قصد داریم بردار کلماتِ از پیش آموزش دیده را با تعبیه‌های تصادفی مقایسه کنیم.

wv_layer = Embedding(nb_words,
           WV_DIM,
           mask_zero=False,
           # weights=[wv_matrix],
           input_length=MAX_SEQUENCE_LENGTH,
           trainable=False)

# Inputs
comment_input = Input(shape=(MAX_SEQUENCE_LENGTH,), dtype='int32')
embedded_sequences = wv_layer(comment_input)

# biGRU
embedded_sequences = SpatialDropout1D(0.2)(embedded_sequences)
x = Bidirectional(CuDNNLSTM(64, return_sequences=False))(embedded_sequences)

# Output
x = Dropout(0.2)(x)
x = BatchNormalization()(x)
preds = Dense(6, activation='sigmoid')(x)

# build the model
model = Model(inputs=[comment_input], outputs=preds)
model.compile(loss='binary_crossentropy',
       optimizer=Adam(lr=0.001, clipnorm=.25, beta_1=0.7, beta_2=0.99),
       metrics=[])
hist = model.fit([data], y, validation_split=0.1,
         epochs=10, batch_size=256, shuffle=True)
Train on 143613 samples, validate on 15958 samples
Epoch 1/10
143613/143613 [==============================] - 14s 99us/step - loss: 0.1800 - val_loss: 0.1085
Epoch 2/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.1117 - val_loss: 0.1063
Epoch 3/10
143613/143613 [==============================] - 14s 98us/step - loss: 0.1063 - val_loss: 0.0990
Epoch 4/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0993 - val_loss: 0.1131
Epoch 5/10
143613/143613 [==============================] - 14s 98us/step - loss: 0.0951 - val_loss: 0.0999
Epoch 6/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0922 - val_loss: 0.0907
Epoch 7/10
143613/143613 [==============================] - 14s 98us/step - loss: 0.0902 - val_loss: 0.0867
Epoch 8/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0868 - val_loss: 0.0850
Epoch 9/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0838 - val_loss: 0.1060
Epoch 10/10
143613/143613 [==============================] - 14s 97us/step - loss: 0.0821 - val_loss: 0.0860
history = pd.DataFrame(hist.history)
plt.figure(figsize=(12,12));
plt.plot(history["loss"]);
plt.plot(history["val_loss"]);
plt.title("Loss with random word vectors");
plt.show();

بردار کلمات تصادفی

آن‌طور که ملاحظه می‌کنید، زیان به کُندی در حال کاهش است و زیان اعتبارسنجی پایداری کافی را ندارد.

میانگین امتیاز / 5. تعداد ارا :

مطالب پیشنهادی مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
[wpforms id="48325"]