هوش مصنوعی در مراقبت ‌های بهداشتی

استفاده از هوش مصنوعی در مراقبت ‌های بهداشتی و پزشکی در حال شکوفایی است

هوش مصنوعی  معمولاً به دلیل توانایی در انجام وظایفی که انسان‌ها انجام می‌دهند شناخته می‌شود؛ وظایف و مهارت‌هایی همچون حل مسئله. با این‌حال، ...
تحلیل بازارهای هوش مصنوعی